Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Jedziemy z głową w kasku! Dziś byliśmy w Ozorkowie

Jedziemy z głową w kasku! Dziś byliśmy w Ozorkowie

Jedź głową w kasku w Szkole Podstawowej nr 4 w Ozorkowie

Ucznio­wie ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 w Ozorkowie

Akcja „Jedź z głową w kasku” orga­ni­zo­wana przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi, nabiera tempa. Dziś dołą­czyli do niej ucznio­wie ze Szkół Pod­sta­wo­wych nr 4 i nr 5 w Ozor­ko­wie.  Szes­na­sto­oso­bowe grupy trze­cio­kla­si­stów wzięły udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych doty­czą­cych bez­piecz­nej jazdy na rowe­rze i ogól­nych zasad ruchu dro­go­wego, pro­wa­dzo­nych przez funk­cjo­na­riu­szy z KW Poli­cji w Łodzi. Na koniec zajęć otrzy­mali kaski rowe­rowe, które ufun­do­wała dla nich poseł Joanna Skrzydlewska.

Akcja ma na celu pro­pa­go­wa­nie bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym, a zwłasz­cza pro­mo­wa­nie wśród naj­młod­szych uczest­ni­ków ruchu, poru­sza­ją­cych się na rowe­rach jesz­cze pod opieką doro­słych, jazdy w kaskach ochronnych.

Zobacz też:

350 kasków dla dzieci od Joanny Skrzydlewskiej

Kaski dla uczest­ni­ków wyścigu rowe­ro­wego w parku 3 Maja

14 czerwca 2013 r.

 

Scroll To Top