Home / Fundusze UE / Aktualne konkursy / Jeremie2: będzie cieplej i oszczędniej. Mamy na to 80 milionów zł

Jeremie2: będzie cieplej i oszczędniej. Mamy na to 80 milionów zł

- Środki z Jeremie2 to bar­dzo dobra oferta poży­czek, które będzie można spła­cać przez 15 lat - mówiła Joanna Skrzy­dlew­ska czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego o linii kre­dy­to­wej na ter­mo­mo­der­ni­za­cję budynków.

konferencja Jeremie25 (4)

 

Dziś Łódzka Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego i Alior Bank,  w obec­no­ści mar­szałka woje­wódz­twa Witolda Stęp­nia i członka zarządu Joanny Skrzy­dlew­skiej pod­pi­sały umowy z Ban­kiem Gospo­dar­stwa Kra­jo­wego, dys­po­nu­ją­cym unij­nymi fun­du­szami Jeremie2. Po pie­nią­dze z BGK do  ŁARR (30 mln zł) i Alior Banku (50 mln zł) mogą się zgła­szać spół­dziel­nie miesz­ka­niowe, wspól­noty, TBS-y oraz samorządy.

Mogą liczyć na pożyczki do 3 mln zł na bar­dzo korzyst­nych warun­kach. Pie­nią­dze można prze­zna­czyć np. na wymianę okien lub drzwi na modele ener­go­osz­czędne, nowe, pro­eko­lo­giczne sys­temy grzew­cze, ocie­pla­nie ścian, czy źró­dła ener­gii odna­wial­nej. (pt)

konferencja Jeremie25 (6)

Scroll To Top