Home / Z polityki / Jerzy Buzek o Joannie Skrzydlewskiej: po prostu dobry polityk!

Jerzy Buzek o Joannie Skrzydlewskiej: po prostu dobry polityk!

Joanna Skrzydlewska Jerzy BuzekCo sądzi Jerzy Buzek o dzia­łal­no­ści Joanny Skrzy­dlew­skiej w Par­la­men­cie Europejskim?

- Z przy­jem­no­ścią obser­wuję sku­tecz­ność dzia­łań poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej oraz jej ener­gię i pra­co­wi­tość - mówi były prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Europejskiego.

- Jest nie­zwy­kle aktywną posłanką w sfe­rach kul­tury, edu­ka­cji oraz rów­no­upraw­nie­nia kobiet oraz poli­tyki spo­łecz­nej; z suk­ce­sami w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów rodzin wie­lo­dziet­nych, czy w walce z bez­ro­bo­ciem wśród młodzieży.

- Joanna Skrzy­dlew­ska nie boi się też wyjść poz ramy dzia­łal­no­ści swych komi­sji i - dla przy­kładu - wes­przeć pol­ską, auto­chto­niczną mniej­szość na Litwie. Odważna, z wie­loma świe­żymi pomy­słami, po pro­stu - dobry polityk!

728x90

Scroll To Top