Home / Fundusze UE / Aktualne konkursy / RPO: jest już harmonogram naboru wniosków na 2018 rok

RPO: jest już harmonogram naboru wniosków na 2018 rok

Szu­kasz har­mo­no­gramu naboru wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie dla Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Łódz­kiego na 2018 rok? Został już opu­bli­ko­wany jako załącz­nik do uchwały Zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego z 16 paź­dzier­nika 2017 roku.

RPO

Har­mo­no­gram nabo­rów wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie (pdf)

Potrze­bu­jesz dodat­ko­wych infor­ma­cji? Sprawdź adresy punk­tów infor­ma­cyj­nych, gdzie uzy­skasz wszyst­kie wyjaśnienia.

Scroll To Top