Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Jestem Europejką dzięki znajomości języka - zauważa Magdalena Kowalczyk

Jestem Europejką dzięki znajomości języka - zauważa Magdalena Kowalczyk

Europejski Rok Obywateli. Czujesz się obywatelem Europy?

- Czy czuję się oby­wa­telką Europy? Jak naj­bar­dziej. Głów­nie dzięki temu, że mogę bez pro­blemu podró­żo­wać po więk­szo­ści kra­jów Europy, dzięki zna­jo­mo­ści języka angiel­skiego mogę się poro­zu­mieć z ludźmi w pra­wie każ­dym miej­scu - napi­sała p. Mag­da­lena Kowal­czyk, kolejny uczest­nik naszej kon­kur­so­wej debaty Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli.

W razie cho­roby lub wypadku na tere­nie każ­dego z kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej mogę ocze­ki­wać pomocy medycz­nej. Ale też mogę brać udział w pro­jek­tach czy kur­sach spon­so­ro­wa­nych przez Unię Euro­pej­ską i na wiele innych spo­so­bów pośred­nio korzy­stać z fun­du­szy Unii Europejskiej.

Oprócz tego, poszu­ku­jąc dobrze płat­nej pracy nie muszę ogra­ni­czać się jedy­nie do Pol­ski - jako mło­dej oso­bie, bez doświad­cze­nia zawo­do­wego o wiele łatwiej będzie mi zna­leźć pracę w innym kraju, gdzie oprócz doświad­cze­nia poznam nowy język obcy lub udo­sko­nalę zna­jo­mość języka angielskiego.

Dzięki Inter­ne­towi i coraz niż­szym kosz­tom tele­fo­nicz­nych roz­mów mię­dzy­na­ro­do­wych będę mogła kon­tak­to­wać się z rodziną tak samo, jak gdyby była­bym w innym mie­ście a nie innym kraju. (Mag­da­lena Kowal­czyk)

Czy­taj też:

Z Antwer­pii do Gdyni na Zawi­szy Czar­nym. Ostatni etap pro­jektu Zoba­czyć Morze

Oli­wia Sko­czew­ska: Unia Euro­pej­ska to na razie sztuczny twór

Karo­lina Ira­siak: Euro­pej­czy­kiem naj­ła­twiej być poza Polską

 

Europejski Rok Obywateli

Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Weź udział w konkursie

27 sierp­nia 2013

 

Scroll To Top