Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Jesteśmy coraz bliżej zachodnioeuropejskich standardów życia - pisze Sylwia Tyszko

Jesteśmy coraz bliżej zachodnioeuropejskich standardów życia - pisze Sylwia Tyszko

Polska prezydencja w Unii Europejskiej- Na pyta­nie: czy czuję się oby­wa­telką Europy bez zasta­no­wie­nia odpo­wia­dam: tak. Dla mnie 21-letniej osoby sie­dem lat, które minęły od wej­ścia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej to dość zna­cząca część życia. - pisze p. Syl­wia Tyszko w naszej deba­cie “Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli”.

- Trudno jest mi sobie wyobra­zić, że mogłoby być ina­czej. Pamię­tam jak po raz pierw­szy wyje­cha­łam za gra­nicę. Było to w waka­cje 2001 roku i do dziś pamię­tam kolejki samo­cho­dów oso­bo­wych i cię­ża­ro­wych na przej­ściu gra­nicz­nym w Świecku. Wtedy jako dziecko nie przy­pusz­cza­łam, że za parę lat nie będę potrze­bo­wała pasz­portu, żeby prze­kro­czyć granicę.

Jed­nak to dopiero praca w Lon­dy­nie w ubie­głym roku spra­wiła, że poczu­łam się w 100 pro­cen­tach oby­wa­telką Europy.

Poczu­łam, że mło­dzi ludzie tacy jak ja mogą bez pro­blemu żyć, pra­co­wać poza gra­ni­cami Pol­ski, nie potrze­bują żad­nych zezwo­leń, wiz, a nawet pasz­portu. Nie mamy też powodu, aby czuć się gor­szymi od miesz­kań­ców tzw. Sta­rej Unii.

Oczy­wi­ście, wciąż gonimy pań­stwa Europy Zachod­niej, pra­gniemy dorów­nać im np. pod wzglę­dem poziomu PKB, jed­nak ilość tabli­czek i zna­ków infor­mu­ją­cych, że dana inwe­sty­cja została współ­fi­nan­so­wana ze środ­ków unij­nych naj­le­piej świad­czy o tym, że nie sto­imy bier­nie w miej­scu, lecz jeste­śmy coraz bli­żej zachod­nio­eu­ro­pej­skich stan­dar­dów życia. (Syl­wia Tyszko)

Czy­taj też:

Pobierz apli­ka­cję Euro­po­seł PL na smart­fona. Bądźmy w kontakcie

W małych miej­sco­wo­ściach też można czuć się oby­wa­te­lem Unii – prze­ko­nuje Kinga Kasperek

Nie czuję się oby­wa­telką Europy – mówi nam Syl­wia Stróżyńska

Daniel Stę­pień: naresz­cie o Unii mówią nie tylko politycy!

29 sierp­nia 2013

Weź udział w naszej debacie. Weź udział w konkursie

Weź udział w naszej deba­cie. Weź udział w konkursie

Scroll To Top