Home / Galerie zdjęć / Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej - konkurs w Radomsku [Zdjęcia]

Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej - konkurs w Radomsku [Zdjęcia]

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, była gościem spe­cjal­nym kon­kursu wie­dzy pn. „Jeste­śmy oby­wa­te­lami Unii Europejskiej”.

Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej - konkurs w Radomsku

Jeste­śmy oby­wa­te­lami Unii Euro­pej­skiej - kon­kurs w Radomsku

Orga­ni­za­to­rem kon­kursu był Oddział Pol­skiego Towa­rzy­stwa Histo­rycz­nego w Radom­sku a uczest­ni­kami ucznio­wie ze szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych powiatu radomsz­czań­skiego.

Roz­wią­zu­jąc test, mogli spraw­dzić swoją wie­dzę ze zna­jo­mo­ści trak­ta­tów euro­pej­skich, Karty Praw Pod­sta­wo­wych, zagad­nień zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią insty­tu­cji euro­pej­skich, czy też praw i obo­wiąz­ków oby­wa­teli Unii.

 4 listo­pada 2013

 

Scroll To Top