Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej - konkurs w Radomsku

Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej - konkurs w Radomsku

Oddział Pol­skiego Towa­rzy­stwa Histo­rycz­nego w Radom­sku zor­ga­ni­zo­wał kon­kurs wie­dzy pn. „Jeste­śmy oby­wa­te­lami Unii Europejskiej”.

„Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej” -  konkurs wiedzy w Radomsku

Jeste­śmy oby­wa­te­lami Unii Euro­pej­skiej” - kon­kurs wie­dzy w Radomsku

Uczest­ni­czyli w nim ucznio­wie ze szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych powiatu radomsz­czań­skiego, któ­rzy roz­wią­zu­jąc kon­kur­sowy test, mogli spraw­dzić swoją wie­dzę ze zna­jo­mo­ści trak­ta­tów euro­pej­skich, Karty Praw Pod­sta­wo­wych, zagad­nień zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią insty­tu­cji euro­pej­skich, czy też praw i obo­wiąz­ków oby­wa­teli Unii.

Gościem spe­cjal­nym kon­kursu była poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, która jego uczest­ni­kom opo­wia­dała o pracy posła oraz funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Zwy­cięż­czy­nią kon­kursu została Klau­dia Ant­czak z II LO w Radom­sku, która naj­le­piej odpo­wie­działa na pyta­nia zawarte w teście i tym samym zdo­była główną nagrodę.

Lau­re­atem nagrody nie­spo­dzianki został Bar­tosz Rudecki, który wraz z opie­ku­nem, na zapro­sze­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, w kwiet­niu przy­szłego roku odwie­dzi sie­dzibę Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Brukseli.

 31 paź­dzier­nika 2013 r.

Scroll To Top