Home / Galerie zdjęć / Joanna Skrzydlewska dopingowała biegaczy

Joanna Skrzydlewska dopingowała biegaczy

IV Półmaraton ZHPPonad 900 zawod­ni­ków i nie­zli­czona rze­sza sym­pa­ty­ków ama­tor­skiego bie­ga­nia przy­je­chała w sobotę do Pabia­nic na IV Pół­ma­ra­ton ZHP.

Oprócz biegu głów­nego odbyło się też wiele kon­ku­ren­cji towa­rzy­szą­cych – bie­gali ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych, przed­szko­laki, a nawet panie, które odważ­nie wzięły udział w… biegu na szpil­kach.  Joanna Skrzy­dlew­ska tym razem nie bie­gała, ale dopin­go­wała zawod­ni­ków i z przy­jem­no­ścią nagra­dzała meda­lami naj­młod­szych uczest­ni­ków zmagań.

- Jest takie powie­dze­nie „czym sko­rupka za młodu nasiąk­nie”, dla­tego bar­dzo się cie­szę z tak licz­nego udziału w tym biegu dzieci w róż­nym wieku – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. – Dziś to dla nich przede wszyst­kim zabawa i przy­goda, a kto wie czy nie wyro­śnie z nich następca Adama Ksz­czota. Naj­waż­niej­sze, że malu­chy się ruszają, uczą się spę­dzać czas aktyw­nie, a nie sie­dząc przed komputerem.

Uczest­nicy pabia­nic­kich  zma­gań nie prze­stra­szyli się ani desz­czu, ani dość niskiej tem­pe­ra­tury. Dla zna­ko­mi­tej więk­szo­ści z nich nie wynik był naj­waż­niej­szy, a sam udział w biegu. Liczyło się, by prze­zwy­cię­żyć sła­bość i nie­chęć do wysiłku. Joanna Skrzy­dlew­ska zagrze­wała wszyst­kich do walki gło­śnym dopin­giem, a euro­spo­słance towa­rzy­szyli mar­sza­łek Witold Stę­pień, sta­ro­sta pabia­nicki Krzysz­tof Habura oraz pre­zy­dent Zbi­gniew Dychto.

-Ser­decz­nie wszyst­kim gra­tu­luję, każdy z bie­ga­czy wygrał, ponie­waż naj­trud­niej jest poko­nać wła­sną sła­bość, a uczest­ni­kom pabia­nic­kiego biegu to się udało – dodała poseł Skrzydlewska.

24 marca 2014

Scroll To Top