Home / Z regionu / Joanna Skrzydlewska druga w rankingu europosłów

Joanna Skrzydlewska druga w rankingu europosłów

Joanna Skrzydlewska druga w rankingu europosłówPoseł Joanna Skrzy­dlew­ska zajęła dru­gie miej­sce w uło­żo­nym przez ser­wis porteuropa.eu ran­kingu posłów naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nych w kwe­stie Part­ner­stwa Wschod­niego i racjo­nal­nego uło­że­nia rela­cji Pol­ski z Bia­ło­ru­sią i Ukra­iną. Miej­sce pierw­sze zajęła poseł Elż­bieta Łuka­ci­jew­ska, trze­cie - poseł Paweł Kowal, a kolejne, mi.in. Tomasz Poręba i Róża Thun. Za co to wyróżnienie?

- Dru­gie miej­sce w naszym ran­kingu rów­nież bez­sprzecz­nie należy się łódz­kiej euro­po­słance PO Joan­nie Skrzy­dlew­skiej - napi­sali orga­ni­za­to­rzy. - Przy­zna­jemy je przede wszyst­kim za bar­dzo celne inter­wen­cje w spra­wie pie­szych przejść gra­nicz­nych. Pisma Joanny Skrzy­dlew­skiej skie­ro­wane w tej spra­wie m. in. do MSW oka­zały się jed­nym z waż­niej­szych czyn­ni­ków, które prze­są­dziły o pozy­tyw­nej decy­zji mini­stra Pio­tra Sta­chań­czyka w spra­wie otwar­cia ruchu pie­szego na granicy.

Oprócz tego Pani Poseł anga­żo­wała się m. in. w sprawę obni­że­nia absur­dal­nie wyso­kich kosz­tów roz­mów mię­dzy­na­ro­do­wych z Ukra­iną i Bia­ło­ru­sią, kie­ru­jąc sto­sowne zapy­ta­nia do Urzędu Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej i UOKiK.

- Nasz ran­king może wiele osób zasko­czyć, gdyż na pierw­szych miej­scach zna­la­zły się w nim osoby, któ­rych nie zoba­czymy na co dzień w ogól­no­pol­skich mediach. Wycho­dzimy jed­nak z zało­że­nia, że żmudna praca posel­ska nad roz­wią­zy­wa­niem kon­kret­nych pro­ble­mów jest waż­niej­sza, niż udzie­la­nie nawet naj­mą­drzej­szych komen­ta­rzy w mediach czy wygła­sza­nie ład­nie brzmią­cych deklaracji.

Dla­czego sprawa rela­cji Pol­ski z Ukra­iną i Bia­ło­ru­sią powinna inte­re­so­wać każ­dego z nas, w tym rów­nież miesz­kań­ców zachod­niej Polski?

- Pomi­jamy tu kwe­stie geo­po­li­tyczne, bo to jest oczy­wi­ste: w naszym inte­re­sie jest mieć za naszymi gra­ni­cami zamoż­nych, demo­kra­tycz­nych i zwią­za­nych z Europą sąsia­dów, cho­ciażby ze względu na kwe­stie bez­pie­czeń­stwa - możemy prze­czy­tać na potreuropa.eu. - Ale skon­cen­trujmy się na kwe­stiach gospo­dar­czych. Ze względu na bli­skość języ­kową i kul­tu­rową to wła­śnie Polacy i pol­skie firmy naj­bar­dziej mogą zyskać na współ­pracy gospo­dar­czej z Ukra­iną i Białorusią.

Już teraz pol­skie pro­dukty są u naszych wschod­nich sąsia­dów bar­dzo popu­larne, a może być jesz­cze lepiej. Ogromne moż­li­wo­ści wiążą się cho­ciażby z biz­ne­sem inter­ne­to­wym i han­dlem usłu­gami: wiele spraw­dzo­nych pol­skich roz­wią­zań można z powo­dze­niem wpro­wa­dzić na wschod­nich ryn­kach i zara­biać na tym cał­kiem przy­zwo­ite pie­nią­dze. I wresz­cie – masowe w ostat­nich latach wyjazdy zaku­powe i tury­styczne Ukra­iń­ców i Bia­ło­ru­si­nów do Pol­ski. Jed­nym sło­wem, współ­praca polsko-ukraińska i polsko-białoruska to branża, która daje zatrud­nie­nie dzie­siąt­kom tysięcy Pola­ków, co prze­kłada się na więk­szy PKB i wpływy z podatków.

Nie­zno­śne bariery

Nie­stety, to wszystko to tylko uła­mek tego, co mogłoby być, gdyby nie liczne bariery w kon­tak­tach ze wschod­nimi sąsia­dami. Naj­po­waż­niej­szą prze­szkodą jest oczy­wi­ście pato­lo­giczna gra­nica (w tym brak pie­szych przejść gra­nicz­nych), a także pro­blemy wizowe (stąd nasz apel do MSZ o wyda­wa­nie wiz pię­cio­let­nich). Prze­szkodą we wza­jem­nej współ­pracy są też dro­gie połą­cze­nia kole­jowe i lot­ni­cze, a także absur­dal­nie wyso­kie ceny roz­mów tele­fo­nicz­nych z Pol­ski na Ukra­inę i Bia­ło­ruś (rzędu 2 złote za minutę).

I wresz­cie – nie­kom­pa­ty­bilne sys­temy finan­sowe, wsku­tek czego banalne wysła­nie prze­lewu z Ukra­iny do Pol­ski na kwotę 100-300 zło­tych ura­sta do rangi pro­blemu nie do poko­na­nia – w naj­lep­szym razie pro­wi­zja za taki stu­zło­towy prze­lew będzie wyż­sza, niż kwota prze­lewu (np. 30 dolarów).

O tych wszyst­kich pro­ble­mach w rela­cjach ze wschod­nimi sąsia­dami w 2013 roku infor­mo­wa­li­śmy naszych euro­po­słów (a także posłów do pol­skiego Sejmu), z prośbą o pod­ję­cie sto­sow­nych inter­wen­cji. Pre­zen­tu­jemy ran­king euro­po­słów, któ­rzy w naj­więk­szym stop­niu zaan­ga­żo­wali się w roz­wią­zy­wa­nie tego typu problemów.

8 stycz­nia 2014

Scroll To Top