Home / Napisali o mnie / Joanna Skrzydlewska gorąco przyjęta w giminie Ujazd

Joanna Skrzydlewska gorąco przyjęta w giminie Ujazd

Na zapro­sze­nie Wójta Gminy Ujazd Artura Paw­laka gościła w gmi­nie Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu Woje­wódz­twa oraz radny Sej­miku Woje­wódz­kiego Łódz­kiego Arka­diusz Gajewski.

Joanna Skrzydlewska Ujazd

Goście w towa­rzy­stwie wójta Artura Paw­laka i prze­wod­ni­czą­cego Rady Gminy Ujazd Pio­tra Zim­nego w przeded­niu Dni Fun­du­szy Euro­pej­skich odwie­dzili kilka miejsc, które są dowo­dem na godny zauwa­że­nia w skali powiatu i woje­wódz­twa roz­wój gminy Ujazd.

Zwie­dzili mię­dzy innymi Gminny Ośro­dek Kul­tury w Ujeź­dzie, Gminną Halę Spor­tową oraz wizy­to­wali miej­sce, gdzie w nie­da­le­kiej przy­szło­ści ma powstać nowe przed­szkole. (pb)

Scroll To Top