Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Joanna Skrzydlewska: Gwarancje dla młodzieży trzeba rozszerzyć o osoby do 30 roku życia

Joanna Skrzydlewska: Gwarancje dla młodzieży trzeba rozszerzyć o osoby do 30 roku życia

O roz­sze­rze­nie unij­nego pro­gramu Gwa­ran­cje dla mło­dzieży o osoby do 30 roku życia zaape­lo­wała Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego,  pod­czas odby­wa­ją­cej się w Par­la­men­cie Euro­pej­skim kon­fe­ren­cji o per­spek­ty­wach mło­dych Euro­pej­czy­ków wcho­dzą­cych na rynek pracy.
Joanna Skrzy­dlew­ska jest autorką raportu w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród osób mło­dych, doku­ment został w minio­nym tygo­dniu na sesji ple­nar­nej PE przy­jęty przez euro­de­pu­to­wa­nych. Raport zawiera reko­men­da­cję, by osoby w wieku do 30 lat były objęte pro­gra­mem Gwa­ran­cje dla Młodzieży.

Teraz ini­cja­tywa ta skie­ro­wana jest do osób poni­żej 25. roku życia, a zgod­nie z pro­gra­mem mają dostać ofertę pracy, stażu, moż­li­wość dal­szej edu­ka­cji albo szko­le­nia zawo­do­wego w ciągu czte­rech mie­sięcy od chwili utraty pracy albo ukoń­cze­nia szkoły.

Według Laszlo Andora, komi­sa­rza UE ds. zatrud­nie­nia, wła­śnie pro­gram Gwa­ran­cji dla mło­dzieży jest głów­nym narzę­dziem walki z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dych ludzi. Komi­sarz Andor zapew­nił pod­czas kon­fe­ren­cji, że Komi­sja Euro­pej­ska już wezwała kraje do two­rze­nia pla­nów jego wdrażania.

Joanna Skrzydlewska Sejmik Województwa Łódzkiego Łódź

- Chcemy by do końca tego roku 20 kra­jów, w któ­rych są regiony, gdzie bez­ro­bo­cie wśród mło­dzieży prze­kra­cza 25 pro­cent, przy­go­to­wało swoje pro­gramy Gwa­ran­cji dla mło­dzieży – powie­dział Laszlo Andor. Fiń­ska euro­de­pu­to­wana Sari Essayah zazna­czyła, że aby ta ini­cja­tywa odnio­sła suk­ces kraje Unii nie mogą pole­gać tylko pie­nią­dzach z Bruk­seli. - Nie­zbędna jest też wspar­cie z pań­stwo­wych środ­ków – powie­działa Sari Essayah.

Euro­de­pu­to­wana Skrzy­dlew­ska wezwała do pod­ję­cia “praw­dzi­wych kro­ków, które zakoń­czy­łyby nie­po­ko­jący pro­ces mar­gi­na­li­za­cji mło­dych bez­ro­bot­nych ludzi”. Zastrze­gła, że wszyst­kie dzia­ła­nia muszą być sko­or­dy­no­wane, a ich wdra­ża­nie -  moni­to­ro­wane. Zda­niem euro­de­pu­to­wa­nej pań­stwa człon­kow­skie powinny odpo­wied­nio wes­przeć finan­sowo firmy, które ofe­rują staże mło­dym ludziom, by mogły one wypła­cać mło­dym pen­sje ade­kwatne do pracy jaką sta­ży­ści wykonują.

- Konieczne jest też pro­mo­wa­nie samo­za­trud­nie­nia, choćby  poprzez wpro­wa­dza­nie ulg podat­ko­wych dla mło­dych ludzi zakła­da­ją­cych firmy – pod­kre­śliła Joanna Skrzy­dlew­ska.

Według sta­ty­styk w 27 kra­jach UE bez pracy jest 5,6 miliona mło­dych ludzi. Naj­do­tkli­wiej pro­blem dotyka zma­ga­jące się z głę­bo­kim kry­zy­sem kraje połu­dnio­wo­eu­ro­pej­skie: Gre­cję, Hisz­pa­nię i Portugalię.

Na czerw­co­wym szczy­cie przy­wódcy kra­jów UE posta­no­wili, że na dzia­ła­nia słu­żące walce z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dych Wspól­nota prze­zna­czy w latach 2014-2020 co naj­mniej 8 mld euro. To o dwa miliardy wię­cej, niż obie­cy­wano jesz­cze w lutym, gdy przy­wódcy uzgad­niali wie­lo­let­nie ramy finan­sowe. Pierw­sze 6 mld euro trafi w latach 2014 i 2015 do 13 kra­jów z regio­nami o bez­ro­bo­ciu wśród mło­dzieży, prze­kra­cza­ją­cym 25 proc. Pol­ska ma dostać z tej puli 2 mld zł, a pie­nią­dze będą dostępne już w 2014 roku.

 

 

Scroll To Top