Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Joanna Skrzydlewska na Dniach Aleksandrowa Łódzkiego

Joanna Skrzydlewska na Dniach Aleksandrowa Łódzkiego

W miniony week­end odbyły się Dni Alek­san­drowa Łódz­kiego. W impre­zie wzięła rów­nież udział Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która wrę­czyła nagrodę Karo­lowi Tutce, zwy­cięzcy kon­kursu wie­dzy o par­la­men­ta­ry­zmie. Alek­san­dro­wia­nie, korzy­sta­jący z wielu atrak­cji, mieli rów­nież oka­zję odwie­dzić sto­isko poseł Skrzy­dlew­skiej i wziąć udział w quizie euro­pej­skim dla dzieci i doro­słych z cie­ka­wymi nagrodami.

Dni Aleksandrowa Łódzkiego

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też:

Łódź ma Kartę Dużej Rodziny

Kto wygrał Skrzy­dlew­ska Cup 2013?

Łódź Cup: puchary i medale od Joanny Skrzydlewskiej

24 czerwca 2013

 

Scroll To Top