Home / Z regionu / Joanna Skrzydlewska na otwarciu placu zabaw

Joanna Skrzydlewska na otwarciu placu zabaw

Joanna Skrzydlewska na otwarciu placu zabawW Parku Miej­skim w Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbyło się otwar­cie nowego placu zabaw oraz napo­wietrz­nej siłowni dla dorosłych.

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w tym wyda­rze­niu.
Nowy plac zabaw będzie nosił nazwę „Par­kuś”, tak zde­cy­do­wało jury, które roz­strzy­gnęło kon­kurs na nazwę.

Naj­lep­szym potwier­dze­niem, że inwe­sty­cja jest tra­fiona była radość dzieci z nowego miej­sca do gier i zabaw.

1 maja 2014

Joanna Skrzydlewska na otwarciu placu zabaw

Joanna Skrzy­dlew­ska spo­tkała swo­ich ulu­bień­ców z dzieciństwa

Scroll To Top