Home / Galerie zdjęć / Joanna Skrzydlewska na Pikniku Funduszy w Manufakturze [Zdjęcia]

Joanna Skrzydlewska na Pikniku Funduszy w Manufakturze [Zdjęcia]

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w Pik­niku Fun­du­szy Euro­pej­skich, który został zor­ga­ni­zo­wany w związku z przy­pa­da­jącą dziś 10. rocz­nicą przy­stą­pie­nia Pol­ski do UE.

Joanna Skrzydlewska na Pikniku Funduszy w Manufakturze

Na rynku Manu­fak­tury każdy mógł zna­leźć coś dla sie­bie. Wśród  licz­nych atrak­cji trzeba wymie­nić: prze­marsz kon­nej straży miej­skiej, kon­certy zna­nych zespo­łów, wystawy foto­gra­fii przed­sta­wia­jące pro­jekty dofi­nan­so­wane w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Łódz­kiego w latach 2007 – 2013 oraz spek­ta­ku­larny pokaz sztucz­nych ogni. Dla dzieci zaś została przy­go­to­wana spe­cjalna strefa mul­ti­me­dialna z licz­nymi grami.

1 maja 2014

Scroll To Top