Home / Z regionu / Joanna Skrzydlewska na posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej

Joanna Skrzydlewska na posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej

Joanna Skrzydlewska na posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła dziś w posie­dze­niu Senatu Poli­tech­niki Łódz­kiej, które odbyło się z oka­zji 69. rocz­nicy powsta­nia uczelni.

W spo­tka­niu uczest­ni­czyli stu­denci, kadra naukowa uczelni oraz wielu zapro­szo­nych gości - sym­pa­ty­ków Poli­tech­niki. Jubi­le­usz i jego uro­czy­ste obchody były także oka­zją do wrę­cze­nia wielu nagród m.in. dla naj­lep­szego stu­denta PŁ, auto­rów naj­lep­szych prac dyplo­mo­wych na poszcze­gól­nych wydzia­łach, a także dla naukow­ców za m.in. naj­bar­dziej war­to­ściowe wdro­że­nie czy naj­lep­szą publikację.

- Ser­decz­nie gra­tu­luję wyróż­nio­nym i nagro­dzo­nym, życzę kolej­nych suk­ce­sów nauko­wych, z któ­rych będziemy dumni jako miesz­kańcy Łodzi i regionu – powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska. – A Poli­tech­nice Łódz­kiej życzę kolej­nych pięk­nych rocznic.

23 maja 2014

Joanna Skrzydlewska na posiedzeniu Senatu Politechniki ŁódzkiejJoanna Skrzydlewska na posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej

Scroll To Top