Home / Z regionu / Joanna Skrzydlewska na obchodach Święta 3 Maja

Joanna Skrzydlewska na obchodach Święta 3 Maja

Joanna Skrzydlewska na wojewódzkich obchodach Święta 3 Maja

Mszą świętą w inten­cji ojczy­zny, którą w Bazy­lice Archi­ka­te­dral­nej odpra­wił abp Marek Jędra­szew­ski, metro­po­lita łódzki, roz­po­częły się w Łodzi woje­wódz­kie obchody 223. rocz­nicy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja.

Zda­niem Joanny Skrzy­dlew­skiej, która uczest­ni­czyła w uro­czy­sto­ściach, to jedna z naj­waż­niej­szych dat w histo­rii Pol­ski.
- Kon­sty­tu­cja 3 Maja była pierw­szą w nowo­żyt­nej Euro­pie i drugą po ame­ry­kań­skiej kon­sty­tu­cją na świe­cie, nigdy nie weszła w życie, ale pozo­stała sym­bo­lem dąże­nia naszych przod­ków do budowy wła­snego, nie­za­leż­nego pań­stwa – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. – Naszym przod­kom jeste­śmy winni pamięć i sza­cu­nek, dzięki nim żyjemy dziś w wol­nym kraju, który jest czę­ścią zjed­no­czo­nej Europy.

Po mszy uczest­nicy Święta Naro­do­wego 3 Maja, uczcili pamięć twór­ców pierw­szej pol­skiej Kon­sty­tu­cji uchwa­lo­nej w 1791 roku. Na maszt wcią­gnięta została flaga naro­dowa, zabrzmiał hymn pań­stwowy. Joanna Skrzy­dlew­ska, podob­nie jak inni uczest­nicy obcho­dów, zło­żyła kwiaty przy Gro­bie Nie­zna­nego Żołnierza.

Po połu­dniu  poseł Skrzy­dlew­ska wzięła udział w uro­czy­sto­ściach, które odbyły się przy pomniku Tade­usza Kościuszki w Kon­stan­ty­no­wie Łódzkim.

Pod­czas obcho­dów Andrzej Owcza­rek, prze­wod­ni­czący rady Miej­skiej oraz Hen­ryk Brzyszcz, bur­mistrz Kon­stan­ty­nowa wrę­czyli Andrze­jowi Bier­na­towi, mini­strowi sportu odznakę Hono­ro­wego Oby­wa­tela Mia­sta Kon­stan­ty­nowa. Bur­mistrz Kon­stan­ty­nowa podzię­ko­wał euro­po­seł Joan­nie Skrzy­dlew­skiej za pomoc w rato­wa­niu przed likwi­da­cją kon­stan­ty­now­skiego liceum. Po zło­że­niu kwia­tów przed pomni­kiem Tade­usza Kościuszki w Miej­skim Ośrodku Kul­tury roz­po­czął się majowy pik­nik zor­ga­ni­zo­wany z oka­zji otwar­cia zre­wi­ta­li­zo­wa­nego pl. Tade­usza Kościuszki.

Święto Kon­sty­tu­cji 3 Maja obcho­dzone było w wielu miej­sco­wo­ściach naszego woje­wódz­twa. W imie­niu poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, pra­cow­nicy biura posel­skiego zło­żyli kwiaty pod­czas także w Zduń­skiej Woli i w Koluszkach.

3 maja 2014

Joanna Skrzydlewska na obchodach Święta 3 MajaJoanna Skrzydlewska na obchodach Święta 3 Maja

Scroll To Top