Home / Napisali o mnie / Joanna Skrzydlewska najpopularniejszym samorządowcem województwa

Joanna Skrzydlewska najpopularniejszym samorządowcem województwa

Człowiek Roku 2017

Jak infor­muje Dzien­nik Łódzki, znani są już zwy­cięzcy w ple­bi­scy­cie Czło­wiek Roku 2017.

- Znamy nazwi­ska zwy­cięz­ców! Teraz czas na galę - pisze Dariusz Gabry­el­ski. - W kate­go­rii samo­rząd­ność i spo­łecz­ność lokalna pierw­sze miej­sce utrzy­mała Joanna Skrzy­dlew­ska. Wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego o ponad 500 gło­sów wyprze­dziła Jacka Lipiń­skiego.

Bur­mistrz Alek­san­drowa Łódz­kiego awans na dru­gie miej­sce zano­to­wał w ostat­nich godzi­nach ple­bi­scytu. Dzięki temu wyprze­dził Andrzeja Pie­truszkę, dyrek­tora szpi­tala w Łęczycy, który zajął miej­sce trzecie.

Wię­cej w Dzien­niku Łódzkim

Scroll To Top