Home / Z regionu / Joanna Skrzydlewska o studiach na Uniwersytecie Łódzkim

Joanna Skrzydlewska o studiach na Uniwersytecie Łódzkim

Joanna Skrzydlewska Jacek Grudzień o Uniwersytecie Łódzkim

O stu­diach na łódz­kiej uczelni, w 70. rocz­nicę powsta­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, w roz­mo­wie z Jac­kiem Grud­niem opo­wiada Joanna Skrzy­dlew­ska.  Dla­czego wybrała ten uni­wer­sy­tet, jaki był temat jej pracy magi­ster­skiej, kogo wspo­mina naj­le­piej? O tym wszyst­kim w krót­kim mate­riale wideo:

Scroll To Top