Home / Napisali o mnie / Joanna Skrzydlewska: politycy powinni wyznaczać standardy

Joanna Skrzydlewska: politycy powinni wyznaczać standardy

Joanna Skrzydlewska podczas pierwszej sesji Sejmiku
Obszerny wywiad z Joanną Skrzy­dlew­ską, człon­kiem zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, uka­zał się w “Dzien­niku Łódz­kim”. Jeden z wąt­ków to kry­te­ria przy­zwo­itego zacho­wa­nia w obli­czu choćby moż­li­wo­ści powsta­nia kon­fliktu interesów:
Red. Mar­cin Darda: - Jed­nak zre­zy­gno­wała Pani z udziału w gło­so­wa­niu poprawki PiS do budżetu woje­wódz­twa, wedle któ­rej mia­sto Łódź otrzy­ma­łoby 1 mln zł na budowę sta­dionu żuż­lo­wego Orła Łódź…
Joanna Skrzy­dlew­ska: - Tak. Serce było za, rozum mówił, że nie można. Uwa­żam, że poli­tycy powinni wyzna­czać stan­dardy, choć czę­sto bywa odwrot­nie. Pora­dzi­łam się praw­nika i z jego opi­nii wynika, że ist­niała w tej spra­wie moż­li­wość kon­fliktu inte­re­sów z racji, że peł­nię funk­cję pre­zesa hono­ro­wego Orła Łódź, a mój tato jest pre­ze­sem tego klubu.
Poza tym, ja nie jestem tylko radną sej­miku. Gdy­bym była tylko radną, byłoby mi zde­cy­do­wa­nie łatwiej. Jako czło­nek zarządu woje­wódz­twa nigdy nie będę brać udziału w gło­so­wa­niach, które będą doty­czyły klubu albo dzia­łal­no­ści firmy mojej rodziny.

Pełny tekst wywiadu z Joanną Skrzy­dlew­ską w Dzien­niku Łódzkim.

Scroll To Top