Home / Napisali o mnie / Joanna Skrzydlewska Poseł do PE na meetingu o raku piersi

Joanna Skrzydlewska Poseł do PE na meetingu o raku piersi

Serwis Sympatyków-lubiePo.pl

 

 

Fun­da­cja Carpe Diem i Joanna Skrzy­dlew­ska, Poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, orga­ni­zują „IV Meeting na rzecz walki z rakiem piersi” - infor­muje Ser­wis Sympatyków-lubiePo.pl.

Meeting roz­pocz­nie się 1 paź­dzier­nika kon­fe­ren­cją w Dużej Sali Obrad Urzędu Mia­sta Łodzi, 5 paź­dzier­nika w pasażu Schil­lera kobiety będą mogły bez­płat­nie zro­bić mam­mo­gra­fię, bada­nie USG piersi i skon­sul­to­wać się z leka­rzem onko­lo­giem - dodaje serwis.

Pełen tekst: Ser­wis Sympatyków-lubiePo.pl

26 wrze­śnia 2013

Zobacz także:

Pre­zen­ta­cja dru­żyny koszy­ka­rek Widzewa. Joanna Skrzy­dlew­ska wzmoc­nie­niem zespołu

Meeting na rzecz walki z rakiem piersi

Joanna Skrzy­dlew­ska: zachę­cam do gło­so­wa­nia na budżet oby­wa­tel­ski

 

Scroll To Top