Home / Z polityki / Joanna Skrzydlewska pyta o Erasmus+

Joanna Skrzydlewska pyta o Erasmus+

Erasmus poseł Joanna SkrzydlewskaJoanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z posłem Pio­trem Bory­sem skie­ro­wała do Komi­sji Euro­pej­skiej pyta­nie w związku z opu­bli­ko­wa­niem regu­la­minu i prze­wod­nika po nowym pro­gra­mie sty­pen­dial­nym dla euro­pej­skiej mło­dzieży tylko w języku angiel­skim.

Zda­niem poseł Skrzy­dlew­skiej taka prak­tyka nie powinna mieć miej­sca i nosi zna­miona dys­kry­mi­na­cji.

- To nie­zro­zu­miałe dla mnie pre­fe­ro­wa­nie języka angiel­skiego mar­gi­na­li­zuje mło­dzież z kra­jów nie­an­glo­ję­zycz­nych, która też chcia­łaby sko­rzy­stać z nowego pro­gramu – uza­sad­nia pyta­nie Joanna Skrzy­dlew­ska. – Język angiel­ski nie jest jedy­nym ofi­cjal­nym języ­kiem Unii, jest ich 23 i dla­tego pytam Komi­sję o powody pomi­ja­nia pozo­sta­łych języ­ków naro­do­wych w tej publi­ka­cji.

Pro­gram Era­smus+ jest adre­so­wany do mło­dzieży z Unii, a finan­suje mię­dzy innymi pro­jekty orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych, mię­dzy­na­ro­dowe szko­le­nia i wymiany stu­denc­kie. Został uchwa­lony przez Par­la­ment Euro­pej­ski w ubie­głym roku i jest uzna­wany za jeden z suk­ce­sów obec­nej kaden­cji PE.

6 lutego 2014

Pytanie do Komisji Europejskiej

Scroll To Top