Home / Działalność społeczna / Joanna Skrzydlewska w Głównej Komisji Sportu Żużlowego

Joanna Skrzydlewska w Głównej Komisji Sportu Żużlowego

lotto grand prix Joanna Skrzy­dlew­ska, hono­rowy pre­zes Klubu Żuż­lo­wego Orzeł Łódź, objęła obo­wiązki nowego członka Głów­nej Komi­sji Sportu Żużlowego.

- Wie­rzę, że jestem w sta­nie pewne rze­czy zmie­nić, wcho­dzę do GKSŻ w naj­trud­niej­szym chyba momen­cie i bar­dzo mnie to cieszy.

- Nie jest sztuką “wejść na gotowe” i nic nie robić. Mamy na razie tylko sześć dru­żyn w pierw­szej lidze i wielką nie­wia­domą w dru­giej - mówi Joanna Skrzy­dlew­ska w wywia­dzie dla ofi­cjal­nej strony inter­ne­to­wej swego klubu.

- Mamy nie­roz­li­czo­nych zawod­ni­ków i ban­kru­tu­jące kluby, nie mamy spon­so­rów ligi i pod­pi­sa­nych umów z tele­wi­zją. Taką wyli­czankę mogę kon­ty­nu­ować, ale zro­bią to za mnie kibice (…)

Joanna Skrzy­dlew­ska została wybrana jed­no­gło­śnie. Będzie pra­co­wała spo­łecz­nie, a do jej obo­wiąz­ków należy m.in. dba­łość o wize­ru­nek “czar­nego sportu”.

Prze­czy­taj cały wywiad z Joanną Skrzy­dlew­ską.

Scroll To Top