Home / Napisali o mnie / Joanna Skrzydlewska w Radio Łódź: Nie stracimy unijnego dofinansowania

Joanna Skrzydlewska w Radio Łódź: Nie stracimy unijnego dofinansowania

Joanna Skrzydlewska w Radio Łódź o unijnych inwestycjach- Łódz­kie, fla­gowe inwe­sty­cje dobie­gają do szczę­śli­wego finału. Kil­ku­mie­sięczne opóź­nie­nia, zwią­zane z cał­ko­wi­tym odda­niem ich do użytku, nie są zagro­że­niem dla ich roz­li­cze­nia - mówiła Joanna Skrzy­dlew­ska czło­nek zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego,  na ante­nie Radia Łodź.

Pyta­nie red. Doroty Maty­ja­sik doty­czyło głów­nie infra­struk­tury wokół dworca Łódź-Fabryczna, któ­rej prze­bu­dowa finan­so­wana jest ze znacz­nym udzia­łem fun­du­szy unijnych.

- Z mojego doświad­cze­nia w Par­la­men­cie Euro­pej­skim wynika, ze Komi­sja Euro­pej­ska każdy przy­pa­dek finan­so­wa­nia będzie roz­pa­try­wała osobno - dodała Joanna Skrzy­dlew­ska. - Ostatni aneks, o ile dobrze pamię­tam, pocho­dzi z koń­cówki listo­pada ubie­głego roku jest to więc świeży doku­ment. Oso­bi­ście nie widzę zagro­że­nia wstrzy­ma­niem finan­so­wa­nia ale oczy­wi­ście, wszyst­kie służby,  w tym praw­nicy, muszą w tej spra­wie zająć sta­no­wi­sko. Ja jestem w tej spra­wie optymistką.

Posłu­chaj całego wywiadu na stro­nie Radia Łódź

Scroll To Top