Home / Napisali o mnie / Joanna Skrzydlewska wiceprzewodniczącą łódzkiej Platformy

Joanna Skrzydlewska wiceprzewodniczącą łódzkiej Platformy

Dziennik ŁódzkiPO - par­tia rzą­dząca w Łodzi i woje­wódz­twie - wybrała swoje zarządy. Przed tygo­dniem nową sze­fową regionu została pre­zy­dent Łodzi Hanna Zda­now­ska, a prze­wod­ni­czą­cym w Łodzi popie­rany przez nią radny miej­ski Adam Wie­czo­rek.

Oboje pro­wa­dzili kam­pa­nię pod hasłem „Nowe otwar­cie”, co należy rozu­mieć także personalnie.

W sobotę wice­prze­wod­ni­czą­cymi w Łodzi zostali Joanna Skrzy­dlew­ska, Tomasz Kac­przak i Jan Mędrzak, skarb­ni­kiem zaś Mate­usz Wala­sek, a sekre­ta­rzem Robert Kol­czyń­ski.

Człon­kami zarządu zostali: Zda­now­ska, Zbi­gniew Papier­ski, Seba­stian Bohu­sze­wicz, Michał Chmie­lew­ski, Karo­lina Kępka, Anna Rabiega, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Mar­cin Bugaj­ski, Tomasz Pio­trow­ski, Bar­tosz Doma­sze­wicz, Paweł Bliź­niuk, Monika Malinowska-Olszowy i Krzysz­tof Piąt­kow­ski.

Czy­taj wię­cej w Dzien­niku Łódzkim

Scroll To Top