Home / Napisali o mnie / Joanna Skrzydlewska : Więcej kobiet w zarządach spółek giełdowych

Joanna Skrzydlewska : Więcej kobiet w zarządach spółek giełdowych

Serwis Sympatyków-lubiePo.pl

 

 

Do 2020 roku liczba kobiet wśród dyrek­to­rów nie wyko­naw­czych spółek noto­wa­nych na gieł­dzie ma wzro­snąć do 40 pro­cent - infor­muje na swo­jej stro­nie Ser­wis Sym­pa­ty­ków – lubiePO.pl

Pro­po­zy­cję Komi­sji Euro­pej­skiej poparli euro­de­pu­to­wani z Komi­sji Praw­nej oraz Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia.

- Nie cho­dzi nam o stwa­rza­nie kobie­tom pre­fe­ren­cyj­nych warun­ków tylko ze względu na płeć, ale o uczciwe sto­so­wa­nie obiek­tyw­nych kry­te­riów naboru. Co ozna­cza nie dys­kry­mi­no­wa­nie kobiet, które są rów­nie dobrze wykształ­cone, doświad­czone, mają poten­cjał i zdol­no­ści do zaj­mo­wa­nia tak odpo­wie­dzial­nych sta­no­wisk jak męż­czyźni – wyja­śnia euro­po­seł Joanna Skrzy­dlew­ska, zasia­da­jąca w Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia. 

Pro­jekt dyrek­tywy od początku budził wiele emo­cji, szcze­gól­nie w kon­tek­ście kar za nie wypeł­nie­nie posta­wio­nego warunku. Pod­czas prac obu komi­sji PE udało się jed­nak wypra­co­wać sta­bilną więk­szość by uzy­skać kom­pro­mis - dodaje serwis.

Pełny tekst: Ser­wis Sym­pa­ty­ków – lubiePO.pl

15 paź­dzier­nika 2013

Scroll To Top