Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Joanna Skrzydlewska wyróżniona medalem

Joanna Skrzydlewska wyróżniona medalem

Rocz­nica 80-lecia powsta­nia Klubu Spor­to­wego Boruta Zgierz, była oka­zją do wrę­cze­nia Joan­nie Skrzy­dlew­skiej medalu za zasługi na rzecz sportu.

Joanna Skrzydlewska z medalem za zasługi na rzecz sportu

Joanna Skrzy­dlew­ska z meda­lem za zasługi na rzecz sportu

Joanna Skrzydlewska z medalem za zasługi na rzecz sportu

 

Medal przy­znany przez Stwo­arzy­sze­nie Byłych Dzia­ła­czy, Zawod­ni­ków i Sym­pa­ty­ków klubu wrę­czył Joan­nie Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, pre­zes Piotr Patora tuż przed roz­po­czę­ciem II tur­nieju pił­kar­skiego im. Cze­sława Adamskiego.

 

W tur­nieju, który odbył się pod patro­na­tem Joanny Skrzy­dlew­skiej, wzięły udział dru­żyny szkolne i skła­da­jące się z uczniów klas I-III. Grać mogły row­nież dziew­częta w skła­dach mieszanych.

9 grud­nia 2013

Scroll To Top