Home / Z regionu / Joanna Skrzydlewska z podziękowaniami od wójta

Joanna Skrzydlewska z podziękowaniami od wójta

W pod­su­mo­wa­niu trze­ciego roku obec­nej kaden­cji parzę­czew­skiego samo­rządu wzięła udział Joanna Skrzy­dlew­ska. Spo­tka­nie odbyło się z udzia­łem władz gminy, rad­nych soł­ty­sów oraz zapro­szo­nych gości.

Podsumowanie trzech lat kadencji samorządu Parzęczewa

Wszy­scy zwie­dzili także odno­wioną (po ter­mo­mo­der­ni­za­cji) Szkołę Pod­sta­wową w Cho­ci­sze­wie. Główne prace zakoń­czyły się tam w grud­niu minio­nego roku.

Wójt Ryszard Nowa­kow­ski pod­su­mo­wał trzeci rok kaden­cji w Forum Ini­cja­tyw Twór­czych w Parzę­cze­wie. Razem z Wła­dy­sła­wem Kraw­czy­kiem,  prze­wod­ni­czą­cym Rady Gminy Parzę­czew, wójt wrę­czył sta­tu­etki w podzię­ko­wa­niu za współ­pracę i wspar­cie w reali­za­cji zadań gminy.

Wraz z Joanną Skrzy­dlew­ską sta­tu­etki otrzy­mali rów­nież  sta­ro­sta zgier­ski Bog­dan Jarota, dyrek­tor Powia­to­wego Urzędu Pracy Marta Pietrak-Kędzierawska, pre­zes Fun­da­cji Roz­woju Gmin Prym, i sto­wa­rzy­szeń LGD Jolanta Pęgow­ska oraz przed­sta­wi­ciele firm reali­zu­ją­cych gminne inwe­sty­cje. (pb)

Scroll To Top