Home / Z regionu / Joanna Skrzydlewska z wizytą w Tomaszowie

Joanna Skrzydlewska z wizytą w Tomaszowie

Joanna Skrzydlewska z wizytą w Tomaszowie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego spo­tkała się ze sta­ro­stą toma­szow­skim, Pio­trem Kagan­kie­wi­czem. Celem spo­tka­nia było pozna­nie pro­ble­mów i ocze­ki­wań miesz­kań­ców powiatu oraz wspólna wizyta w Toma­szow­skim Cen­trum Zdrowia.

Pani Poseł pod­czas spo­tka­nia w pla­cówce roz­ma­wiała z pre­ze­sem Artu­rem Flej­ter­skim o obec­nej sytu­acji szpi­tala oraz o wyzwa­niach przed któ­rymi stoi ośrodek.

13 maja 2014

Scroll To Top