Home / Napisali o mnie / Joanna Skrzydlewska zachęcała kobiety do badań

Joanna Skrzydlewska zachęcała kobiety do badań

Serwis Sympatyków-lubiePo.pl

90 kobiet sko­rzy­stało z bez­płat­nych badań USG piersi i kon­sul­ta­cji leka­rza onko­loga, a 50 z badań mam­mo­gra­ficz­nych, które odby­wały się w pasażu Schil­lera na zakoń­cze­nie IV Meeting na Rzecz Walki z Rakiem Piersi - infor­muje na swo­jej stro­nie Ser­wis Sym­pa­ty­ków - lubiePO.pl

Euro­po­seł Skrzy­dlew­ska jako pierw­sza weszła na bada­nie by – jak mówiła – zachę­cić inne kobiety oraz dodać im odwagi.

Meeting na Rzecz Walki z Rakiem Piersi, Joanna Skrzy­dlew­ska orga­ni­zuje wspól­nie z Fun­da­cją Carpe Diem od czte­rech lat. Pod­czas trzech poprzed­nich spo­tkań z bez­płat­nych badań USG, mam­mo­gra­fii i kon­sul­ta­cji onko­lo­gicz­nych sko­rzy­stało ponad 500 kobiet - dodaje serwis.

Pełny tekst: Ser­wis Sym­pa­ty­ków - lubiePO.pl

Scroll To Top