Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Joanna Skrzydlewska zaprasza na bezpłatne szkolenie w Skierniewicach

Joanna Skrzydlewska zaprasza na bezpłatne szkolenie w Skierniewicach

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ser­decz­nie zapra­sza bez­ro­botne kobiety ze Skier­nie­wic i oko­lic na bez­płatne szko­le­nie „Przed­się­bior­czość kobiet 45 +”. Będzie to już ósme tego typu szko­le­nie dla bez­ro­bot­nych kobiet orga­ni­zo­wane na tere­nie woje­wódz­twa łódzkiego.

W 2012 roku oka­zję do zdo­by­cia infor­ma­cji na temat otwie­ra­nia i pro­wa­dze­nia wła­snej firmy czy przy­go­to­wy­wa­nia biz­ne­splanu miały miesz­kanki Łodzi, Piotr­kowa, Skier­nie­wic, Zgie­rza, Radom­ska, Głowna i Wie­lu­nia. Kobiety, które zde­cy­do­wały się wziąć udział w tych w warsz­ta­tach dowie­działy się rów­nież gdzie i w jakiej wyso­ko­ści można zdo­być fun­du­sze unijne na roz­po­czę­cie, a póź­niej pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Ponadto pod­czas spo­tka­nia poru­szane były zagad­nie­nia doty­czące zakła­da­nia spół­dzielni socjal­nych przez osoby bezrobotne.

Z uwagi na duże zain­te­re­so­wa­nie powyż­szą tema­tyką kolejne bez­płatne szko­le­nie euro­po­seł Skrzy­dlew­ska orga­ni­zuje wraz z Dorotą Rut­kow­ską posłem na Sejm RP już 11 stycz­nia 2013 roku o godzi­nie 15, w Skier­nie­wi­cach przy ul. Pił­sud­skiego 2 (Regio­nalna Aka­de­mia Twór­czej Przedsiębiorczości).

Zgło­sze­nia chęt­nych (liczba miejsc ogra­ni­czona) przyj­mo­wane będą do 8 stycz­nia 2013 r. przez Adriannę Świa­tlak pod nr tel. 46 880 92 18 lub 502 384 758, e-mail: biuro@dorotarutkowska.pl

17 grud­nia 2012 r.

Scroll To Top