Home / Z regionu / Joanna Skrzydlewska zaprasza na kolejne szkolenie

Joanna Skrzydlewska zaprasza na kolejne szkolenie

Moc pozy­tyw­nego myśle­nia, sku­teczna moty­wa­cja do dzia­ła­nia, nagrody za naj­drob­niej­sze zwy­cię­stwa nad wła­sną sła­bo­ścią – to tylko wybrane ele­menty bez­płat­nego szko­le­nia z umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­nych, które orga­ni­zuje Joanna Skrzy­dlew­ska.

Poseł Joanna SkrzydlewskaWarsz­taty adre­so­wane są do pań i panów, któ­rzy chcą poznać swoje mocne strony, nauczyć się odpo­wied­niej pre­zen­ta­cji wła­snych atu­tów, choćby pod­czas roz­mowy kwa­li­fi­ka­cyj­nej oraz moty­wa­cji do działania.

Pod­czas zajęć będzie można dowie­dzieć się na czym tak naprawdę polega moc pozy­tyw­nego myślenia.

Szko­le­nie odbę­dzie się w Łodzi 14 lutego 2014 roku, o godzi­nie 16.30 w Insty­tu­cie Euro­pej­skim, przy ulicy Piotr­kow­skiej 262/264 (sala kon­fe­ren­cyjna C 102, I piętro).

Zgło­sze­nia będą przyj­mo­wane do 10 lutego 2014 r. pod nr tel. (42) 633 80 60, lub e-mail: sekretariat@skrzydlewska.eu. Liczba miejsc ograniczona.

Ser­decz­nie zapraszamy!

21 stycz­nia 2014

Scroll To Top