Home / Z regionu / Joanna Skrzydlewska zaprasza seniorów do Zgierza i Aleksandrowa

Joanna Skrzydlewska zaprasza seniorów do Zgierza i Aleksandrowa

W sobotę w Zgie­rzu, a w nie­dzielę w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, odbędą się kolejne już Mar­sze Seniora Nor­dic Wal­king, orga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską.

Marsz SenioraOby­dwa spo­tka­nia poprze­dzi lek­cja z instruk­to­rem, który dokład­nie wyja­śni, jak pra­wi­dłowo dobrać kijki i jak się nimi posłu­gi­wać, by marsz był zara­zem przy­jemny i skuteczny.

- Ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich chęt­nych, ruch na świe­żym powie­trzu, to samo zdro­wie, a będzie też oka­zja, by zawrzeć nowe zna­jo­mo­ści i przy­jem­nie spę­dzić czas - mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego.

Zgier­ski marsz roz­pocz­nie się o godz.11 w Malince. Reje­stra­cja uczest­ni­ków oraz zapisy tych, któ­rzy nie zgło­sili swo­jego udziału wcze­śniej, roz­pocz­nie się od godz.10.30. Po mar­szu, jego uczest­nicy spo­tkają się przy ognisku.

W nie­dzielę w Alek­san­dro­wie Łódz­kim marsz roz­pocz­nie się o godz.15. Uczest­nicy wyru­szą spod pomnika Rafała Bra­to­szew­skiego w Parku Miej­skim. Reje­stra­cja i zapisy chęt­nych od godz.14. Po zma­ga­niach na uczest­ni­ków będzie cze­kał słodki poczęstunek.

Wszy­scy, któ­rzy wezmą udział w mar­szach w Zgie­rzu i Alek­san­dro­wie, mają szansę na atrak­cyjne nagrody ufun­do­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską. Loso­wa­nie upo­min­ków, zaraz po skoń­cze­niu zmagań.

3 paź­dzier­nika 2013

Scroll To Top