Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Joanna Skrzydlewska zaprosi Najfajniejszą klasę do Brukseli

Joanna Skrzydlewska zaprosi Najfajniejszą klasę do Brukseli

Najfajniejsza klasaWizyta w Par­la­men­cie Euro­pej­skim, zwie­dza­nie uro­kli­wych zakąt­ków Bruk­seli, Par­la­men­ta­rium, Ato­mium, kola­cja z Joanną Skrzy­dlew­ską oraz wizyta w Bruggi – takie atrak­cje cze­kają na zwy­cięz­ców kon­kursu „Naj­faj­niej­sza klasa Dzien­nika Łódzkiego”.

Joanna Skrzy­dlew­ska zaprosi lau­re­atów na wycieczkę do Bruk­seli, o tym która klasa i z któ­rej szkoły spo­tka się z euro­de­pu­to­waną – prze­ko­namy się 13 grudnia.

W kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez redak­cję „Dzien­nika Łódz­kiego” mogą brać udział ucznio­wie liceów i tech­ni­ków z woje­wódz­twa łódzkiego.

Zgło­sze­nia – kla­sowe zdję­cie wraz z krót­kim opi­sem - przyj­mo­wane są do 19 listo­pada. „Naj­faj­niej­szą klasę” wybiorą czy­tel­nicy i inter­nauci w sms-owym głosowaniu.

Ogło­sze­nie wyni­ków zapla­no­wano na 13 grud­nia, a wyjazd do Bruk­seli – wio­sną 2014 roku.

Szcze­góły i regu­la­min kon­kursu na stro­nie www.dzienniklodzki.pl

8 listo­pada 2013

Scroll To Top