Home / Z regionu / Joanna Skrzydlewska zaprosiła na warsztaty szkoleniowe mieszkańców Inowłodza

Joanna Skrzydlewska zaprosiła na warsztaty szkoleniowe mieszkańców Inowłodza

Warsztaty szkoleniowe w Inowłodzu

Warsz­taty szko­le­niowe w Inowłodzu

Kolejne z cyklu warsz­taty szko­le­niowe orga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, słu­żące pogłę­bia­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych, tym razem odbyły się w Inowłodzu.

Uczest­nicy poznali metody budo­wa­nia pozy­tyw­nego nasta­wie­nia, okre­śla­nia kon­kret­nych i real­nych celów oraz dąże­nia do ich reali­za­cji. Dys­ku­to­wali także, czym jest moty­wa­cja w dzia­ła­niu i na ile pomaga nam ona osią­gnąć zamie­rzone skutki.

Warsz­taty, w któ­rych udział wzięła także poseł Skrzy­dlew­ska, zostały prze­pro­wa­dzone w sali kon­fe­ren­cyj­nej wybu­do­wa­nej w ruinach XIV-wiecznego ino­włodz­kiego zamku króla Kazi­mie­rza Wielkiego.

Rekon­struk­cja zam­ko­wych ruin została prze­pro­wa­dzona przy wydat­nym wspar­ciu fun­du­szy unij­nych. Mię­dzy innymi dzięki nim ruiny sta­no­wią dzi­siaj wizy­tówkę i atrak­cję tury­styczną gminy Inowłódz.

8 lutego 2014

Scroll To Top