Home / Napisali o mnie / Joannna Skrzydlewska liderem kategorii “Samorządność i społeczność lokalna”

Joannna Skrzydlewska liderem kategorii “Samorządność i społeczność lokalna”

Joanna Skrzy­dlew­ska, wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego, została liderką ple­bi­scytu Dzien­nika Łódz­kiego “Czło­wiek Roku 2017″ w kate­go­rii samo­rząd­ność i spo­łecz­ność lokalna.
Człowiek Roku 2017 Dziennika ŁódzkiegoZobacz wię­cej: Dzien­nik Łódzki
Scroll To Top