Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Jonathan Perez nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Jonathan Perez nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Jona­than de Amo Perez został „Pił­ka­rzem meczu” w spo­tka­niu Widzew – Śląsk Wro­cław, zakoń­czo­nym bez­bram­ko­wym remisem.

Jonathan Perez nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Jona­than Perez nagro­dzony przez Joannę Skrzydlewską

Widze­wiak dostał pamiąt­kową sta­tu­etkę oraz zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów ufun­do­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską. Nagrody wraz z euro­de­pu­to­waną Joanną Skrzy­dlew­ską wrę­czał pił­ka­rzowi Sła­wo­mir Cha­łaś­kie­wicz, były pił­karz dru­żyny z al. Piłsudskiego.

Pił­karz Meczu”, to nagroda dla naj­lep­szego zawod­nika Widzewa w spo­tka­niach ligo­wych roz­gry­wa­nych w obec­nym sezo­nie na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego. Wyróż­nia­ją­cego się pił­ka­rza wybie­rają: Joanna Skrzy­dlew­ska, Andrzej Woź­niak, tre­ner bram­ka­rzy w Widze­wie oraz repre­zen­tant Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź im. Ludwika Sobo­lew­skiego obecny na meczu. Fun­da­torką i pomy­sło­dawcą nagrody dla Pił­ka­rza Meczu jest Joanna Skrzydlewska.

7 grud­nia 2013

Jonathan Perez nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

 

Scroll To Top