Home / Z polityki / Joseph Daul o działalności poseł Skrzydlewskiej

Joseph Daul o działalności poseł Skrzydlewskiej

Joseph DaulJoseph Daul o poseł Joan­nie Skrzy­dlew­skiej: god­nie repre­zen­tuje Pol­skę i jej inte­resy w Par­la­men­cie Euro­pej­skim.

- Joanna Skrzy­dlew­ska to młody, dyna­miczny i otwarty na nowe wyzwa­nia poseł  do Par­la­mentu Euro­pej­skiego - mówi prze­wod­ni­czący Grupy EPL - Ciężko pra­cuje i osiąga suk­cesy, wspo­mnieć  należy choćby jej pracę na rzecz praw kobiet czy zaan­ga­żo­wa­nie w walkę z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dych ludzi. Zauwa­ży­łem, że myśli o róż­nych gru­pach spo­łecz­nych: mło­dych, star­szych, pra­cu­ją­cych, tych bez pracy czy mniej­szo­ściach narodowych.

- Co wię­cej, pod­czas pracy w Bruk­seli i Stras­burgu Joanna Skrzy­dlew­ska zawsze bie­rze pod uwagę nie tylko swoją opi­nię, ale także poglądy swo­ich kole­gów z EPP, pol­skiego rządu - i co naj­waż­niej­sze - wybor­ców. Joanna Skrzy­dlew­ska god­nie repre­zen­tuje Polskę.

728x90

 

Scroll To Top