Home / Z regionu / To już 23. kwesta na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej

To już 23. kwesta na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej

Już po raz 23 Zarząd Towa­rzy­stwa Opieki nad Sta­rym Cmen­ta­rzem i Urząd Mia­sta Łodzi zor­ga­ni­zo­wały kwe­stę na rzecz rato­wa­nia zabyt­ków tej naj­star­szej nekro­po­lii naszego prze­my­sło­wego miasta.

Kwesta na Starym Cmentarzu

Pie­nią­dze do puszek przez trzy dni zbie­rali miło­śnicy histo­rii i zabyt­ków Łodzi, prze­wod­nicy, spo­łecz­nicy, ludzie kul­tury, sztuki, poli­tyki oraz mediów.

Pod­czas ubie­gło­rocz­nej zbiórki do puszek kwe­stu­ją­cych tra­fiło ponad 84 tys. zł. Od początku akcji - ponad 1,3 mln zł.

Z pie­nię­dzy z kwest oraz śro­dów urzedu zostało odno­wio­nych już 181 zabyt­ko­wych nagrob­ków. (pt)

Scroll To Top