Home / Z regionu / To już 25 lat Caritas Archidiecezji Łódzkiej

To już 25 lat Caritas Archidiecezji Łódzkiej

W kwiet­niu 2015 roku mija 25. rocz­nica powo­ła­nia Cari­tas Archi­die­ce­zji Łódz­kiej. Świę­tem patro­nal­nym Cari­tas jest Nie­dziela Miło­sier­dzia Bożego. W tym wła­śnie dniu, w łódz­kiej archi­ka­te­drze odbyła się uro­czy­sta msza. Kon­ce­le­brze prze­wod­ni­czył ksiądz arcy­bi­skup Marek Jędraszewski.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej - msza

Tych wszyst­kich, któ­rzy mogli przy­być na mszę, powi­tał dyrek­tor łódz­kiej Cari­tas, ks. Andrzej Par­tyka.  - Zwra­cam się do obec­nych, pro­sząc o wspólną modli­twę za wszyst­kie dzieła podej­mo­wane przez łódzką Cari­tas w minio­nych latach i w przy­szło­ści - mówił ksiądz dyrektor.

W mszy dzięk­czyn­nej i uro­czy­sto­ściach rocz­ni­co­wych uczest­ni­czyła rów­nież Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego. - Cari­tas spra­wia, że ludzie nie czują się osa­mot­nie­niu w swo­jej bie­dzie i cier­pie­niu - mówił w homi­lii arcy­bi­skup Jędra­szew­ski. - Czują wspar­cie. Czują, że są dziećmi Boga.

25-lecie Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Cari­tas wspo­maga naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych bio­rąc udział rów­nież w pro­gra­mach pomocy unij­nej. W roku 2013 Cari­tas Archi­die­ce­zji Łódz­kiej roz­dy­spo­nował 730 ton żywno­ści o war­to­ści 2,3 miliona zło­tych. Pomocą żywno­ściowa zosta­ło objęte ok. 12 tysięcy pod­opiecz­nych. W 2012 roku łódzka Cari­tas, w ramach pro­gramu PEAD, wydała 600 ton żywno­ści o war­to­ści 2,16 mln zło­tych. Za pośred­nic­twem 57 pod­mio­tów współ­pra­cu­ją­cych (Para­fialne Zespoły Cari­tas, sto­wa­rzy­sze­nia itp.) żyw­ność tra­fiła do 12 tys. podopiecznych.

Scroll To Top