Home / Uncategorized / Już 8 listopada: Europejski Festiwal Kobiet Aktywnych

Już 8 listopada: Europejski Festiwal Kobiet Aktywnych

EFKAOd godziny od 9 do godz. 21 w sobotę 8 listo­pada, w sie­dzi­bie Aka­de­mii Huma­ni­styczno-Ekonomicznej przy ul. Pomor­skiej 51 w Łodzi, odbę­dzie się Euro­pej­ski Festi­wal Kobiet Aktyw­nych. Wraz z orga­ni­za­tor­kami zapra­szam na bez­płatne panele dys­ku­syjne i eks­perc­kie, warsz­taty, pre­lek­cje i konsultacje.

Festi­wal ma poka­zać nowe per­spek­tywy życiowe, roz­wo­jowe i zawo­dowe. W pro­gra­mie spo­tka­nia: nowe tech­no­lo­gie, edu­ka­cja, zdro­wie, moda, uroda, podróże, kuli­na­ria i roz­wój oso­bi­sty. Wszystko, by pomóc w okre­śla­niu potrzeb dla lep­szego wyko­rzy­sta­nia wła­snego poten­cjału. Ja posta­ram się powie­dzieć kilka słów, jak obec­ność Pol­ski w Unii Euro­pej­skiej może w tym wszyst­kim pomóc.

Gwiazdy Festi­walu to mię­dzy innymi: Anna Maria Weso­łow­ska, Joanna Kurow­ska, Olga Borys, Anna Korcz, Mał­go­rzata Pień­kow­ska, Mał­go­rzata Potocka, Bar­tosz Żukow­ski, Jacek Roze­nek, Michał Lesień, Woj­ciech Maj­chrzak Anna Cym­mer­man, Mał­go­rzata Fle­gel, Tru­ba­du­rzy, a także Mag­da­lena Micha­lak - Miss Polo­nia Woje­wódz­twa Łódz­kiego 2014.

Naj­bar­dziej aktu­alne źró­dło infor­ma­cji o Festi­walu:  Pro­fil EFKA na Facebooku

Scroll To Top