Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / 21. czerwca wielki finał Skrzydlewska Cup 2013

21. czerwca wielki finał Skrzydlewska Cup 2013

Finał Skrzydlewska Cup 2012Już w pią­tek 21 czerwca poznamy tego­rocz­nych trium­fa­to­rów Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Wielki finał na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 114 przy ul. Milio­no­wej w Łodzi roz­po­czy­namy o godz. 10, a jako pierw­sze wybie­gną na boisko dru­żyny wal­czące o brą­zowe medale.

W kate­go­rii klas I – III o brąz będą wal­czyć: SP 4 Radom­sko z SP 202 Łódź, nato­miast w kate­go­rii klas IV – VI w spo­tka­niu o brąz zmie­rzą się: SP Ostrowy i SP 1 Beł­cha­tów. O złote medale i cenne nagrody ufun­do­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską wal­czą dwie dru­żyny, które wygrały ubie­gło­roczny Skrzy­dlew­ska Cup: SP 9 Skier­nie­wice w kate­go­rii klas I – III oraz SP 55 Łódź w kate­go­rii klas IV – VI. Rywa­lem SP 9 Skier­nie­wice jest SP 205 Łódź, a SP 55 zagra z SP 2 Skierniewice.

Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Zobacz kto wygrał

- Tra­dy­cyj­nie napast­ni­kom życzę dużo goli, bram­ka­rzom uda­nych inter­wen­cji, a kibi­com pił­kar­skich emo­cji – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, orga­ni­za­tor tur­nieju. – Chcę pod­kre­ślić, że w tej fazie tur­nieju wszyst­kie dru­żyny mają jed­na­kowe szanse na wygraną, skoro dotarły aż do finału to zna­czy, że świet­nie grają w piłkę.

Każdy zawod­nik wystę­pu­jący w jutrzej­szych meczach w obu kate­go­riach wie­ko­wych ma szansę na nagrodę dla Pił­ka­rza Finału, ufun­do­waną przez Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź im. Ludwika Sobo­lew­skiego. Naj­lep­szych zawod­ni­ków będzie wybie­rać Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z fun­da­to­rami nagrody. Swój udział w jury zapo­wie­dzieli już: Wie­sław Wraga, Tade­usz Gapiń­ski i Marek Pięta.

Zobacz także:

Fina­li­ści Skrzy­dlew­ska Cup 2013 w komplecie

Finały Skrzy­dlew­ska Cup 2012

 

20 czerwca 2013

Scroll To Top