Home / Z regionu / Kapsuła czasu zakopana w Rogowie. Stanie na niej supernowoczesne przedszkole

Kapsuła czasu zakopana w Rogowie. Stanie na niej supernowoczesne przedszkole

Nie­co­dzien­nie przy budo­wie przed­szkola zako­puje się kap­sułę czasu. A tak wła­śnie stało się w Rogowie.

Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego, uczest­ni­czyła we wmu­ro­wa­niu kamie­nia węgiel­nego i zako­pa­niu kap­suły przy­szło­ści pod budowę przed­szkola w Rogo­wie. Pro­jekt ten zyskał dofi­nan­so­wa­nie w ramach RPO - dzia­ła­nie ochrona powie­trza. Będzie to pierw­sze przed­szkole w woj łódz­kim wznie­sione jako budy­nek pasywny.

W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czył wójt Rogowa, wice­mar­sza­łek Dariusz Klim­czak, wielu rad­nych i miesz­kań­ców. Kap­suła przy­szło­ści, zawie­ra­jąca pamiątki obec­nych cza­sów, ma zostać wydo­byta za 50 lat. Zatem spo­ty­kamy się tu znów w 2067 roku! (pt)

Scroll To Top