Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Karolina Irasiak: Europejczykiem najłatwiej być poza Polską

Karolina Irasiak: Europejczykiem najłatwiej być poza Polską

Rok 2013: Europejski Rok Obywateli

Rok 2013: Euro­pej­ski Rok Obywateli

- “Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?” - myślę, że każdy Polak, który był za gra­nicą odpo­wie tak samo czyli: “tak, czuję się oby­wa­te­lem Europy” - uważa p. Karo­lina Ira­siak, uczest­niczka naszej debaty z oka­zji Euro­pej­skiego Roku Oby­wa­teli.

- Mamy wiele moż­li­wo­ści za gra­nicą, czego wcze­śniej nie mie­li­śmy, nawet sama podróż poza gra­nice Pol­ski jest dużo łatwiej­sza i przy­jem­niej­sza niż wcześniej.

Dodat­kowo zna­le­zie­nie pracy w innym pań­stwie niż Pol­ska jest rów­nież dużo łatwiej­sze, można nawet powie­dzieć, że za gra­nicą jest tej pracy dla naszych oby­wa­teli dużo wię­cej niż tu w Pol­sce. W Pol­sce panuje kry­zys, pracy jest coraz mniej a jeżeli już jest to pra­co­dawcy wyma­gają wykształ­ce­nia naj­le­piej wyż­szego, doświad­cze­nia naj­le­piej przy­naj­mniej 10-letniego, oraz żeby osoba która zacznie pra­co­wać miała 25 lat, czy da się w Pol­sce speł­nić wyma­gnia pracodawców?

Nie, nato­miast za gra­nicą wystar­czy znać język i praca zawsze się znaj­dzie, nie­ko­niecz­nie za kasą w mar­ke­cie. Oso­bi­ście wolę prze­by­wać za gra­nicą i bar­dzo się cie­szę, że bez pro­blemu mogę ją prze­kra­czać. (Karo­lina Ira­siak)

Czy­taj też:

Kamil Bor­kow­ski: W Unii też żyje się nam trudno

Piotr Tru­skawa: Wciąż widać róż­nice mię­dzy Pol­ską a “starą Unią”

Daniel Stę­pień: naresz­cie o Unii mówią nie tylko politycy!

Euro­pej­scy part­ne­rzy spo­łeczni wspie­rają raport poseł Skrzydlewskiej

 

Europejski Rok Obywateli. Weź udział w debacie, weź udział w konkursie

Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Weź udział w deba­cie, weź udział w konkursie

 

26 sierp­nia 2013

Scroll To Top