Home / Uncategorized / Karta Dużej Rodziny z mocą ustawy! Joanna Skrzydlewska: nareszcie!

Karta Dużej Rodziny z mocą ustawy! Joanna Skrzydlewska: nareszcie!

Karta Dużej Rodziny już w rękach łodzian. Projekt poseł Joanny Skrzydlewskiej wchodzi w życie

Karta Dużej Rodziny od stycz­nia wcho­dzi w życie z mocą ustawy. Joanna Skrzy­dlew­ska z rado­ścią przy­jęła infor­ma­cję, że w ponie­dzia­łek pre­zy­dent Bro­ni­sław Komo­row­ski zakoń­czy pro­ces legi­sla­cyjny, pod­pi­su­jąc ustawę przy­jętą przez Sejm.

Dzięki Kar­cie Dużej Rodziny, fami­lie, które mają na utrzy­ma­niu co naj­mniej troje dzieci w wieku do 18 lat, lub do 25, gdy dziecko się uczy (w przy­padku dziecka z orze­cze­niem nie­peł­no­spraw­no­ści nie ma gra­nicy wieku) otrzy­mają m.in. zniżki na prze­jazdy kole­jowe - 37 proc. na bilety jed­no­ra­zowe oraz 49 proc. na miesięczne.

Przy­słu­gi­wać im też będą z mocy prawa zniżki w opła­tach pasz­por­to­wych (75 proc. w przy­padku dzieci i 50 proc. dla rodzi­ców i mał­żon­ków rodzi­ców), czy dar­mowe wstępy do par­ków naro­do­wych. Z wnio­skiem o wyda­nie Karty należy zwró­cić się do wójta, bur­mi­strza lub pre­zy­denta swej gminy bądź miasta.

Pre­zy­dent Komo­row­ski podzię­ko­wał wszyst­kim, któ­rych sta­ra­nia dopro­wa­dziły do uchwa­le­nia ustawy o Kar­cie Dużej Rodziny. Zwłasz­cza tym, któ­rzy, jak poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, od lat sta­rali się o wpro­wa­dze­nie ulg dla rodzin wie­lo­dziet­nych już na pozio­mie samorządów.

Kartę Dużej Rodziny otrzy­mają rów­nież samotni rodzice, rodzice zastęp­czy, opie­ku­no­wie w pie­czy zastęp­czej jak i mał­żon­ko­wie rodzica. Kartę dostaną też uchodźcy i cudzo­ziemcy z pozwo­le­niem na pobyt stały w Pol­sce lub dłu­go­ter­mi­nową rezydenturę.

Karta upraw­nia do zni­żek w insty­tu­cjach publicz­nych, ale też pry­wat­nych mają­cych umowy z mini­strem pracy lub woje­wo­dami. Pełny i aktu­ali­zo­wany wykaz upraw­nień przy­słu­gu­ją­cych rodzi­nom wie­lo­dziet­nym można spraw­dzić  na stro­nie inter­ne­to­wej www.rodzina.gov.pl

Scroll To Top