Home / Napisali o mnie / Karta Dużej Rodziny w Łodzi? Radni zajęli się wnioskiem poseł Skrzydlewskiej

Karta Dużej Rodziny w Łodzi? Radni zajęli się wnioskiem poseł Skrzydlewskiej

Czy Łódź będzie miała Kartę Dużej Rodziny, która upo­waż­nia do zni­żek w komu­ni­ka­cji miej­skiej, zoo i skle­pach? W środę na temat wpro­wa­dze­nia takich ulg dla łódz­kich rodzin wie­lo­dziet­nych będzie roz­ma­wiać komi­sja ochrony zdro­wia i opieki spo­łecz­nej Rady Miej­skiej w Łodzi - pisze red. Jolanta Sob­czyń­ska w mate­riale Rodziny wie­lo­dzietne będą miały zniżki?, opu­bli­ko­wa­nym w “Dzien­niku Łódzkim”.

- Do rady wpły­nął wnio­sek euro­po­seł PO Joanny Skrzy­dlew­skiej, która prosi, by w Łodzi wpro­wa­dzono Kartę Dużej Rodziny - mówi Tomasz Kac­przak, prze­wod­ni­czący Rady Miej­skiej. - Na komi­sji ochrony zdro­wia i na komi­sji finan­sów ma być przed­sta­wiony i roz­pa­try­wany pomysł, idea ulg dla rodzin wielodzietnych.

Anna Kuź­micka, rzecz­niczka Rady Miej­skiej potwier­dza, że mię­dzy euro­po­seł a prze­wod­ni­czą­cym rady była wymiana kore­spon­den­cji w spra­wie karty.  - Pani euro­po­seł w piśmie do prze­wod­ni­czą­cego prosi o roz­wa­że­nie wpro­wa­dze­nia karty ulg m.in. dla rodzin wie­lo­dziet­nych oraz zastęp­czych - mówi Anna Kuź­micka. - Zniżki mia­łyby doty­czyć rodzin z trójką i wię­cej dzieci. Wymie­nia też mia­sta, w któ­rych taka karta obo­wią­zuje, czyli Gdańsk, Wro­cław, San­do­mierz i Gro­dzisk Mazo­wiecki. Do wpro­wa­dze­nia ulg dla rodzin wie­lo­dziet­nych ma się też przy­go­to­wy­wać Zie­lona Góra. Prze­wod­ni­czący rady skie­ro­wał pismo do roz­pa­trze­nia przez dwie komi­sje rady.

Radny Piotr Adam­czyk, wice­prze­wod­ni­czący komi­sji ochrony zdro­wia, przy­go­to­wy­wał już pro­jekt uchwały doty­czący zni­żek dla łódz­kich rodzin wie­lo­dziet­nych. (t)

Zobacz też: Łódź ma Kartę Dużej Rodziny

22 sierp­nia 2012

Scroll To Top