Home / Z regionu / Już 448 wniosków o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego. To działa!

Już 448 wniosków o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego. To działa!

Karta Seniora Województwa Łódzkiego już funkcjonuje

Od 2 stycz­nia można skła­dać wnio­ski o wyda­nie Karty Seniora Woje­wódz­twa Łódz­kiego.  W dwa tygo­dnie napły­nęło ich już 448 - naj­wię­cej z Łodzi, powia­tów zgier­skiego, pabia­nic­kiego, raw­skiego i z Radom­ska. Kartę dosta­nie każda osoba, która ukoń­czyła 60. rok życia i zamiesz­kuje w woje­wódz­twie łódzkim. 

Karta Seniora Woje­wódz­twa Łódz­kiego to zbiór ulg i upraw­nień ofe­ro­wa­nych miesz­kań­com woje­wódz­twa łódz­kiego, któ­rzy ukoń­czyli 60 rok życia. Part­ne­rami pro­gramu mogą być jed­nostki samo­rządu woje­wódz­twa, insty­tu­cje oraz pry­watne przedsiębiorstwa.

Zobacz też: Joanna Skrzy­dlew­ska ini­cja­torką Łódz­kiej Karty Dużej Rodziny

Karta upraw­nia do korzy­sta­nia z ulg i upraw­nień ofe­ro­wa­nych przez part­ne­rów pro­gramu. Wśród nich znaj­dują się insty­tu­cje kul­tury m. in. Teatr Wielki w Łodzi, Fil­har­mo­nia Łódzka, kina: Char­lie z Łodzi i Ratusz z Zduń­skiej Woli oraz kom­pleks base­nów PGK „Termy Unie­jów”. Karta wyda­wana jest bez­płat­nie i jest bezterminowa.

Kartę otrzyma każdy, kto jest do niej upraw­niony i samo­dziel­nie złoży wnio­sek. Gdzie zło­żyć taki wniosek?Osobiści lub pocztą na adres: Regio­nalne Cen­trum Poli­tyki Spo­łecz­nej w Łodzi, ul. Sny­cer­ska 8, 91-302 Łódź. (opr. pb)

Wnio­sek o wyda­nie karty
Aktu­alna lista korzy­ści z posia­da­nia karty seniora

Scroll To Top