Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Katarzyna Traczyk: brakuje nam informacji o innych narodach

Katarzyna Traczyk: brakuje nam informacji o innych narodach

Europejski Rok Obywateli

2013: Euro­pej­ski Rok Obywateli

- Poczu­cie przy­na­leż­no­ści do jakiejś grupy jest bar­dzo waż­nym aspek­tem w życiu każ­dego czło­wieka. Maslow w swo­jej hie­rar­chii potrzeb  umiesz­cza na jed­nym z pozio­mów taką potrzebę - przy­po­mina Kata­rzyna Tra­czyk, wypo­wia­da­jąc się w naszej deba­cie pod­czas Euro­pej­skiego Roku Oby­wa­teli.

- Odno­szę wra­że­nie, że w dzi­siej­szych cza­sach ciężko iden­ty­fi­ko­wać się jako oby­wa­tel Europy. Coraz czę­ściej spo­tyka się prze­jawy nie­na­wi­ści do bliź­niego, nie­to­le­ro­wa­nie innych wie­rzeń, ras czy kul­tury. Ludzie nie dążą do kon­tak­tów z innymi. Sku­piają się wyłącz­nie na sobie. Nie chcą pozna­wać innych kul­tur. Taka alie­na­cja rzu­tuje na spo­sób widze­nia świata i innych ludzi.

Jak można czuć się oby­wa­te­lem Europy, więk­szej zbio­ro­wo­ści, jeśli widzi się tylko swoje „JA”? Otóż nie można. W naszym świe­cie obser­wuje się wię­cej aktów nie­na­wi­ści, zdrad niż miło­ści. Ludzie „zamy­kają się” na potrzeby innych. Stąd też ludzie nie odczu­wają poczu­cia przy­na­leż­no­ści do tak wiel­kiej grupy jak oby­wa­tele Europy. Brak infor­ma­cji na temat innych naro­dów rów­nież wpływa na tą sytuację.

Bio­rąc pod uwagę moje prze­my­śle­nia, docho­dzę do wnio­sku, że nie czuję się oby­wa­te­lem Europy. Prze­by­wa­jąc w róż­nych kra­jach, z róż­nymi ludzi czuję się wyob­co­wana. Nie iden­ty­fi­kuje się z innymi naro­do­wo­ściami. (Kata­rzyna Tra­czyk)

Czy­taj też:

Anna Dłu­go­łęcka: Tak, czuję się oby­wa­te­lem Europy!

Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Czuję się oszu­kany – mówi Łukasz Marzec

Mło­dzi są przed­się­bior­czy, mają świetne pomy­sły, ale bra­kuje im pie­nię­dzy na start - mówi poseł Joanna Skrzydlewska

 

2013: Europejski Rok Obywateli. Kliknij po szczegóły

2013: Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Klik­nij po szczegóły

23 sierp­nia 2013

Scroll To Top