Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Kinga Ratajczyk: Unia Europejska jest mi przydatna

Kinga Ratajczyk: Unia Europejska jest mi przydatna

Panoramic View of the Altiero SPINELLI building (ASP)

- Czuje się oby­wa­telką UE, ponie­waż dużo zmie­niło się w naszym kraju - dostrzega Kinga Rataj­czyk w wypo­wie­dzi nade­sła­nej na nasz kon­kurs “Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli”.

-  Oby­wa­tele, któ­rzy chcą zało­żyć wła­sną dzia­łal­ność gospo­dar­czą dostają dofi­nan­so­wa­nie z fun­du­szy euro­pej­skich, dużo pie­nię­dzy z UE idzie na szkol­nic­two i roz­wój kraju. Cho­dzi o to, że miej­sca publiczne są moder­ni­zo­wane. (auto­strady, linie kole­jowe, dworce, szkoły)

Ponadto mamy otwarte gra­nice. Bez pro­blemu możemy jechać do kra­jów z nami sąsia­du­ją­cych. Bar­dzo mi się to podoba, ponie­waż w waka­cje można wyje­chać zagra­nicę do pracy. Jest to dobre roz­wią­za­nie. Podoba mi się rów­nież, że w Pol­sce jest bar­dzo dużo obco­kra­jow­ców. Dzięki temu możemy w łatwy spo­sób pod­szko­lić język obcy, choćby na ulicy : )

Dzięki UE w mojej szkole były pro­wa­dzone zaję­cia dodat­kowe z infor­ma­tyki, języ­ków obcych i bio­lo­gii po nich dosta­wało się cer­ty­fi­kat unijny. Jest to bar­dzo przy­datne. Ogól­nie jestem zado­wo­lona z wstą­pie­nia Pol­ski do UE. (Kinga Ratajczyk)

Czy­taj też:

Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Czuję się oszu­kany – mówi Łukasz Marzec

Agnieszka Zie­liń­ska: do Unii Euro­pej­skiej wciąż się przyzwyczajam

Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Domi­nika Róg: tak, choć nie wtedy, gdy płacę w euro

O Łódz­kiej Kar­cie Dużej Rodziny i suk­ce­sie poseł Skrzydlewskiej

 

http://www.joannaskrzydlewska.pl/2013/07/europejski-rok-obywateli-a-ty-czy-czujesz-sie-obywatelem-europy/

Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Weź udział w deba­cie, weź udział w konkursie

15 sierp­nia 2013

Scroll To Top