Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Klasa II A jedzie do Brukseli

Klasa II A jedzie do Brukseli

Ucznio­wie z klasy II A XXXIII Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Łodzi wygrali kon­kurs Expressu Ilu­stro­wa­nego “Naj­faj­niej­sza klasa” i w nagrodę pojadą do Bruk­seli. Wyjazd, któ­rego jedną z atrak­cji jest zwie­dza­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego, jest finan­so­wany ze środ­ków PE, a klasę zapra­sza Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Europejskiego.

- Zwy­cięz­com ser­decz­nie gra­tu­luję, mam nadzieję, że wizyta w Par­la­men­cie Euro­pej­skim będzie dla uczniów przy­godą wartą wspo­mnień - mówi Joanna Skrzydlewska.

W kon­kur­sie rywa­li­zo­wały 64 klasy, a łącz­nie na ich zdję­cia oddano 24.118 gło­sów. Klasa II A dostała ponad 4,8 głosów.

14 maja 2012 r

 

Scroll To Top